Fuji Xerox 5335

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuji Xerox 5335

คุณสมบัติ

Copy+Print+Scan A4-A3

เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ สร้างภาพด้วยเลเซอร์

มีชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติอัตโนมัติ

ความเร็วในการพิมพ์ ขาวดำ 35 แผ่นต่อนาที

สามารถใช้กระดาษสำเนาตั้งแต่  A4 B4 A3 F14

รองรับการถ่ายเอกสารได้ 150,000 แผ่นต่อเดือน

สามารถกลับสำเนาอัตโนมัติ (Duplex)

ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรกขาวดำ 5.7 วินาที (A4)

ใช้ระยะเวลาในการอุ่นเครื่องประมาณ  30 วินาที

ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร 600 X 600 dpi

ความละเอียดในการพิมพ์ 1200 X 1200 dpi

สามารถแสกนสีได้ที่ความละเอียด 600 x 600dpi

การย่อขยาย 25% ถึง 400% เพิ่มลดครั้งละ 1%

สามารถตั้งจำนวนสำเนาต่อเนื่อง 999 แผ่น

สามารถ ตั้งรหัสผู้ใช้

สามารถสั่ง Hold print, Lock print ได้ 

Network Interface Connection Ethernet 10/100Base-TX

สามารถ scan to file, scan to email, scan to usb, scan to faxdrive ได้

สามารถ Fax forward to PC หรือ สามารถส่ง เป็น PC Fax ได้ (ออฟชั่นเสริม)

ถาดบรรจุกระดาษมาตรฐาน 4 ถาด ถาดละ 500 x 2  แผ่น, 1,000 x 2 แผ่น            (80 gsm) ช่องป้อนมือ Bypass 100 แผ่น